تستهای آماده اجرا

بنام خدا

تستهای آماده اجرا

1)سنجش اختلال رفتاری درکودکانROTTER

2)مفهوم خویشتنBECK

3)تست افسردگیBDI

4)تست هوش وکسلرفرم بزرگسالانWAISE_R

5)تست هوش وکسلرفرم کودکانWISC_R

6)تست هوش وکسلرفرم خردسالانWEPPSI

7)تست اضطراب کتلCATTELE

8)سنجش هوش عقب مانده گان ذهنیSLOWSEN

9)مقیاس سازگاری توماس هلمز

10)مقیاس سازگاری زناشوییENRICH

11)تست هوش ریون فرم بزرگسالان

12)تست هوش ریون فرم کودکان

13)تست رغبت سنج شغلی گوکلن

14)تست رغبت سنج شغلی جان هالند

15)تست شخصیتی نوجوانان آیزنک

16)تست هوش عملی کودکان ونوجوانانKOHS   

17)تست خودپنداره راجرز

18)تست شخصیتی ساکس

 

 

 

 

19)مقیاس سنجش عشق

20)تست شخصیتMMPI

21) آزمون گوديناف

22)كارت آزمون بندرگشتالت با راهنماي اجرا و تفسير

23)آزمون رشد اجتماعي واينلند

24)آزمون اندريافت موضوع (T.A.T)

25)آزمون اندريافت كودكان (C.A.T)

26)آزمون عزت نفس كوپراسميت

27)پرسشنامه شخصيتي كاليفرنيا 480 سوالي ( CPI )

28)پرسشنامه درونگرايي و برونگرايي

29)آزمون حافظه وكسلر (W.M.S)

30)آزمون حافظه عددي و كلامي

31)آزمون حافظه بينايي كيم كارد

33)آزمون آندره ري همراه كارت ها

34)پرسشنامه شخصيتي روان نژندي (KNPI)

35)پرسشنامه شخصيتي آيزنك(تجديدنظرشده)فرم كوتاه

 

دفتر مشاوره وروانسنجی:تلفن-4572939

/ 1 نظر / 33 بازدید
دانشجوی رشته علوم تربيتی

امکان داره اين تست هايتان را به دانشجويانی که نياز دارند هم بدهيد(یابفروشید)؛منظورم متن کامل و شيوه اجرای تست می باشد.