سوالات درس سنجش واندازه گیری

201 ضريب همبستگي را تعريف كنيد و كاربرد آنرا با ذكر مثال بنويسيد ؟

202 منظور از توزيع فراواني چيست ؟

203 ميانه نمرات زير را بدست آوريد ؟

الف : ( 24 28 22 21 18 20 17 )

ب : ( 22 21 20 18 17 28 23 29 )

ج : ( 15 12 5 6 6 7 8 8 8 8-11 )

204 چرا براي معرفي يك توزيع داشتن اندازه هاي گرايش مركزي كافي نيست با ذكر مثال توضيح دهيد

205 انواع هنجارها را تعريف كنيد و موارد استفاده هر يك از آنها را شرح دهيد ؟

206 انواع نمرات استاندارد دو طرز محاسبه آنها را با ذكر مثال توضيح دهيد ؟

207 ويژگيهاي منحني بهنجار را توضيح دهيد .

208 نيمرخ را تعريف كنييد و نيمرخ نمرات يك دانش آموز را در چند درس رسم نمائيد و آنرا تفسير كنيد  ؟

209 محدوديتهاي هنجارهاي سني و كلاسي را بنويسيد ؟

210 معايب هنجارهاي درصدي كدامند ؟

211 در آزموني ميانگين برابر 56 و انحراف استاندارد برابر 4 محاسبه شده است تعيين كنيد نمرات ( Z ) دانش آموزاني را كه به ترتيب 58 و 50 گرفته اند ؟

212 چنانچه نمره ( Z ) دو نفره از دانش آموزان به ترتيب ( 75/0 + ) و ( 25/1 - ) باشد در مقياس T نمره آنها چند خواهد شد ؟

213 ويژگيهاي مطلوب آزمونها را نام ببريد و مهمترين آنها را مشخص نمائيد ؟

214 روائي چيست ؟ انواع آنرا نام ببريد ؟

215 روائي صوري و روائي محتوائي را با ذكر مثال شرح دهيد ؟

216 منظور از روائي پيش بيني و روائي همزمان چيست ؟

217 چرا براي تعيين روائي پيش بيني اجراي دو آزمون ضرورت دارد ؟ توضيح دهيد ؟

218 چهار ويژگي مطلوب ملاك را نام ببريد ؟

219 مفهوم روائي سازه را تعريف كنيد ؟

220 براي تعيين روائي سازه به ترتيب چه اقداماتي بايد صورت گيرند ؟ به ذكر مثال شرح دهيد ؟

221 براي تعيين روائي سازه سه شيوه مهم وجود دارد نام ببريد ؟

222 دو مفهوم روائي همگرا و روائي واگر را تعريف كنيد ؟

223 اعتبار ( يا پايائي ) را تعريف كرده و انواع آنرا نام ببريد ؟

224 خطاي استاندارد اندازه گيري را تعريف كرده و روش محاسبه آنرا شرح دهيد ؟ ( با ذكر مثال )

225 رابطه بين اعتبار و روائي راد بنويسيد ؟

226 براي تعيين اعتبار يا پايائي آزمون 4 پنج روش را نام ببريد ؟

227 به منظور تعيين ضريب پايائي آزمون استفاده از روش بازآزمائي داراي چه معايبي است ؟

228 روش فرمهاي هم ارز براي تعيين ضريب پايائي آزمون داراي چه معايبي است ؟

229 شش مورد از عوامل موثر در پايائي آزمون را نام ببريد ؟

230 چنانچه  فردي در آزمون با خطاي استاندارد اندازه گيري 3 نمره 70 بدست آورده باشد نمره او را تفسير نمائيد ؟

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید