اس ام اسبه چشمی اعتماد کن کهبه جای صورت به سیرت تو می نگرد
به دلی دل بسپار که جای خالی برایت داشتهباشد
و دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد باشد* * * * * * * * * * * * *دیشب خواستم واسه دل خودم فالبگیرم
وقتی فالنامه رو باز کردم چشمم به شعری افتاد که هیچ ربطی به دل مننداشت
تازه فهمیدم که دلم مال خودم نیست!!* * * * * * * * * * * * *پادشاه قلبم , با تو من خوشبخت ترین پرنسس روی زمینم....امابی تو همون سیندرلای کفش کتونی می مونم...* * * * * * * * * * * * *زندگی را دوست دارم نه در قفس . عشق را دوست دارم نه در هوس. تورا دوست میدارم تا آخرین نفس.* * * * * * * * * * * * *بتاب خورشید من ، تا میتوانی بتاب بر زمین و آسمان . بدان من درسینه خورشیدی بس عظیم دارم ، بتاب خورشیدم، با تو هستم و با تو جان میگیرم.* * * * * * * * * * * * *فریاد من از داغ توست ......بیهوده خاموشم مکن ......حالا که یادتمیکنم ......دیگر فراموشم مکن ......همرنگ دریاکن مرا ......یکبار معنا کن مرا* * * * * * * * * * * * *روزی که پیک مرگ مرا میبرد به گور. من شب چراغ عشق تو رانیز می برم .عشق تو نور عشق تو عشق بزرگ تواست خورشید جاودانی دنیای دیگرم


* * * * * * * * * * * * *بتاب خورشید من ، تامیتوانی بتاب بر زمین و آسمان . بدان من در سینه خورشیدی بس عظیم دارم ، بتابخورشیدم، با تو هستم و با تو جان میگیرم.* * * * * * * * * * * * *باران را دوست نداشتهمیشه باران وقتی می باریدکه او پر از گریه بودگریه را دوست نداشتهمیشههنگامی گریه می آمد که دلش شکسته بوددلش را هم دوست نداشتهمیشه زمانی دلش می شکست که، او را می دیداما اورا دوست داشت و همیشه از او و دلش و گریه می گذشتاما از باران نهتمام مشکل همین جا بود او باران را دوست نداشت.


* * * * * * * * * * * * *گوشی رو برمی داری و چند وقت یه بار زنگ می زنی چند وقت یه باربه آرزوم به رویاها رنگ می زنی بعدش میگی شاید باید از همدیگه دور بمونیم میگی بایدسعی بکنیم سخته ولی ما می تونیم.* * * * * * * * * * * * *دل غمگین منو باز تو کمی آروم می کنی
می شکنه طلسم غم آخه جادوممی کنی* * * * * * * * * * * * *


ای که دور از من ویاد منی
با خبر باش که دنیای منی
شادیت شادی من
غصه ات غصه ی من
قلب منخانه تو
خانه ات قبله ی من

--------------------------------

خرج کن ولی اصراف نکن. عاشق شو ولی دیوانگی نکن. اسوده باش ولی بیخیالی نکن . حرفبزن ولی وراجی نکن. دوستت دارم........... ولی پورونشو
----------------------------------
برات یه هدیه دارم ##**#####**## اینیه سیم خارداره. بپیچ دورت تا کسی دستش به گل مننرسه
-------------------------------------
نشانی از تو ندارم اما نشانی امرا برای تو می نویسم: درعصرهای انتظار،به حوالی بی کسی قدم بگذار! خیابان غربت راپیدا کن و وارد کوچه پس کوچه های تنهایی شو! کلبه ی غریبی ام را پیدا کن،کناربیدمجنون خزان زده و کنارمرداب ارزوهای رنگی ام! درکلبه را باز کن و به سراغبغض خیس پنجره برو! حریر غمش را کنار بزن! مرا مییابی
-------------------------------------------
زیر پاهام برگ های خشکیده، که اونا هم دل خوشی از درخت ندارن میگن درخت میگفت که دیگه وقت تعویض فصله موقعریزش برگ های خشکه ولی من می دونم که همش بهونه بوده درخت از برگ های خشکیده خستهبوده
--------------------------------------------
همه ی مداد رنگی هامشغول بودند...به جز مداد سفید...هیچ کسی به او کار نمی داد...همه می گفتند:{تو بههیچ دردی نمی خوری}...یک شب که مداد رنگی ها...توی سیاهی کاغذ گم شده بودند...مدادسفید تا صبح کار کرد...ماه کشید...مهتاب کشید...و آنقدر ستاره کشید که کوچک وکوچک وکوچک تر شد...صبح توی جعبه ی مداد رنگی...جای خالی او...با هیچ رنگی پرنشد
------------------------------------
سعی کن تنها باشی زیرا تنها بدنیاامدی و تنها از دنیا خواهی رفت.بگذار عظمت عشق را درک نکنی.زیرا انقدر عظیم است کهتورا نابود خواهد کرد
-----------------------------
نمی دانم چرا ما انسانها عادت داریم آبی وسیع آسمان را رها کنیم و جذب آبی کوچک چشمانی شویم که عمقیندارد با اینکه می دانیم روزی بسته خواهد شد اما آسمان کی بسته خواهدشد
----------------------------------------
گویند که مکتب عشق را 10 کلاساست 1-نگاه 2-عشق 3-مهر و محبت 4-عاطفه و احساس 5-دوستی 6-خواستن 7-بوسه 8-ازدواج 9-زندگی 10-مرگ!!!
------------------------------------
برای عشق گریه کنولی به کسی نگو. برای عشق مثل شمع بسوز ولی نگذار پروانه ببینه. برای عشق پیمانببند ولی پیمان نشکن . برای عشق جون خودتو بده ولی جون کسی رو نگیر . برای عشق وصالکن ولی فرار نکن . برای عشق زندگی کن ولی عاشقونه زندگی کن . برای عشق بمیر ولی کسیرو نکش . برای عشق خودت باش ولی خوب باش

 

 

زندگی قشنگه اگه برای تو باشه ........مرگ قشنگه اگه برای تو باشه .......دلتنگیقشنگه اگه به خاطر تو باشه...... من قشنگم اگه با تو باشم ....... اما تو هر جورباشی قشنگی .

---------------------------------------
اسمت رو گذاشتم گلترسیدم پژمرده بشی . گذاشتم خورشید ترسیدم غروب کنی . گذاشتم جونم که اگه خدایینکرده رفتی منم برم .

--------------------------------------
وقتی معلمپرسید عشق چند بخشه زود دستمو بالا گرفتم گفتم : یک بخش اما از وقتی تورو شناختمفهمیدم عشق ۳ بخشه : ۱. عطش دیدنه تو ۲. شوق با تو بودن ۳. و اندوه بی تو بودن .

-------------------------------------
شراب را دوست دارم چون رنگ خونه . خون را دوست دارم چون در رگ جاریست . رگ را دوست دارم چون به قلب راه داره . قلبرا دوست دارم چون جایگاه توست .

---------------------------------------
زندگی ۳ چیز بیشتر نیست :

۱. به اجبار به دنیا آمدن .

۲. با غم زیستن .

۳. با آرزومردن .

-------------------------------------
چنان غرق نگاهت شدم کههیچ غریق نجاتی کار از پیش نبرد .
--------------------------------
۱۰۰بارقسم خوردم که نامت را به زبان نیارم ولی افسوس که قسم هم نام تو بود .
------------------------------------
عاشقانه ترین نگاهم را روی قایقی ازباد نشاندم و پارو زنان سوی تو فرستادم وقتی به ساحل نگاه تو رسید تو چشمانت رابستی و قایقم غرق شد .


----------------------------------
می دونیرکورد فیلم کردن مردم دست کیه ؟
کارگردان فیلم نرگس که هر شب 70 میلیون رو با همفیلم می کنه .

---------------------------------------
نگاهم کردپنداشتم دوستم دارد. نگاهم کرد در نگاهش هزاران شوق عشق را خواندم. نگاهم کرد دل به

/ 2 نظر / 12 بازدید
شیدا

دیشب برای اخرین دیدار چشمانم را روبه تو باز کردم و به چشمان تو خیره شدم و از ته دل برایت حرفت زدم و تو با ارامش تمام به حرف هایم گوش دادی کاش میشد دستانت را در دستانم بگیرم کاش میشد تو را در باغچهء کوچک دلم می کاشتم تا تمامه تاریکی های دلم را روشن کنی کاش میشد که ماله من باشی کاش میدانم , میدانم باز زمان رفتن است منتظرت میمانم ای ستاره ی تنهایی من