بنام خدا

                   سوالات درس سنجش     نيمسال اول ديماه1383

سوالات ص-غ

1-آزمونهاي استعداد ظرفيت فرد را براي يادگيري اندازه گيري مي كنند .ص غ

2-ارزشيابي عبارتست از قواعدي كه براي نسبت دادن اعداد به صفاتي از اشياء يا افراد بكار مي رود .ص غ

3- در مورد رابطة بين ارزشيابي و اندازه گيري مي توان گفت ارزشيابي از اندازه گيري جامع تر است .ص غ

4-در جريان ارزشيابي هر چه اطلاعات بيشتري در اختيار ارزشياب قرار گيرد نتيجه ارزشيابي قابل اعتماد تر خواهد بود .ص غ

5-در مقياسهاي ترتيبي مشخص نيست كه اشياء يا افراد از لحاظ صفت مورد اندازه گيري چه مقدار از يكديگر فاصله دارند .ص غ

6-مقياسهاي فيزيكي كه در اندازه گيري زمان و طول بكار مي روند از نظر دقت در سطح مقياسهاي فاصله اي عمل مي كنند .ص غ

7-در ارزشيابي ملاكي مي توان گفت كه فراگير به چند در صد از هدفهاي آموزشي دست يافته است .ص غ

8-در  آزمون آئين نامه رانندگي ارزشيابي بر اساس ملاك از پيش تعيين شده اي صورت مي گيرد .ص غ

9-در ارزشيابي هاي تراكمي نمره گزاري معمولا بر اساس ارزشيابي ملاكي صورت مي گيرد . ص غ

10-تهيه آزمونهاي ميزان شده در  مقايسه با آزمونهاي معلم ساخته به زمان و تخصص بيشتري نياز دارد .ص غ

11-تصميمات آموزشي مربوط به كم و كيف جريان آموزش را بايد بر مبناي آزمونهاي ميزان شده اتخاذ كرد .ص غ

12-مهمترين امتياز هدفهاي رفتاري بر هدفهاي غير رفتاري در اين نكته است كه هدفهاي رفتاري قابل انداز گيري هستند .  ص غ

13-در حيطه شناختي منظور از فراگيري ، يادآوري و باز شناسي مطالبي است كه يادگيرنده قبلاً آموخته است .ص غ

14-چنانچه فراگير براي حل مسائل عملي از روشها و اصول و فنون آموخته شده استفاده كند به سطح كاربرد دست يافته است .ص غ

15-فراگير در سطح تحليل مي تواند بين بيانات منطقي و غير منطقي تشخيص و تفاوت قائل شود .ص غ

16-تدوين و اجراي آزموني كه شامل تمام مطالب و هدفهاي آموزشي مورد نظر باشد كاري منطقي و عملي است .ص غ

17-به منظور تهيه آزمونهاي پيشرفت تحصيلي ميزان شده  استاندارد  تهيه جدول دو بعدي لازم نيست.ص غ

18-سوالات انشائي براي سنجش معلومات افراد بهترين نوع سئوال هستند . ص غ

19-در تهيه سوالات انشائي بكار بردن كلمات « چه كسي » و « چه وقت » و « كجا » ارزش سوالات را بالا مي برند. ص غ

20-يكي از روشهاي مناسب هنگام طرح سوالات انشائي استفاده از روش طرح سوالات اضافي و دادن حق انتخاب به آزمون شونده است . ص غ

21-براي اندازه گيري فعاليتهاي پيچيده پيشرفت تحصيلي بهتر است آزمون با تعداد كمي سئوال ولي در چند نوبت برگزار شود . ص غ

22-هنگام تصحيح سوالات انشائي بهتر است به رعايت نكات دستوري ، املائي و خوش نويسي توجه دقيق مبذول گردد .ص غ

23-علت نامگذاري آزمونهاي عيني به اين اسم، اين است كه در تصحيح پاسخها ذهنيت و نظر شخصي مصحح دخالت دارد .ص غ

24-در سوالات چند گزينه اي وظيفه گزينه هاي انحرافي منحرف كردن پاسخ دهندگاني است كه پاسخ درست سئوال را نمي دانند  . ص غ

25-در سوالات چند گزينه اي هر چه تعداد گزينه ها بيشتر باشد امكان حدس زدن بيشتر مي شود .ص غ

26-سوالات آزمونهاي انشائي ويژه موضوعات مهم و سوالات آزمونهاي عيني ويژه مطالب بي اهميت هستند .ص غ

27-متخصصان اندازه گيري پيشرفت تحصيلي معتقدند كه عبارات مثبت از عبارات منفي هدفهاي آموزشي مهمتري را مي سنجند .ص غ

 

28-در آزمونهاي پيشرفت تحصيلي بهتر است به پاسخ هاي غلط دانش آموزان نمره منفي داده شود . ص غ

/ 0 نظر / 6 بازدید