بنام خدا

مرکزتربیت معلم حکیم فردوسی

دوره آموزشی سربازمعلمان      درس روانشناسی تربیتی          زمان   45دقیقه    شهریور85

1)تفاوت روانشناسی تربیتی وروانشناسی یادگیری رابنویسید؟

2)منظورازپژوهشهای بنیادی چیست؟مثال بزنید.

3) آموزش وپرورش رامقایسه کنید؟

4)یادگیری راازنظرهیلگاردتعریف کنید؟

5)درجات هوشی کودکان پیشرفته ذهنی رابنویسید؟

6)چنانچه سن عقلی یک کودک 8ساله110محاسبه شده باشد،هوشبهراوراحساب کنید؟

7)اولین مرحله رشدروانی-جنسی ازنظرفروید کدام است؟وچه خصوصیاتی دارد؟

8)خاموشی چیست؟مثال بزنید.

9)درموردنظریه پیوندی مختصرا توضیح دهید؟

10)منظورازپاداش وتقویت اولیه وثانویه چیست؟مثال بزنید.

 

موفق باشید.عربشاهی

/ 0 نظر / 5 بازدید