سیاستهایآموزشی

میزانثبتنامدرمراكزپیشدبستانیطیسالتحصیلی99ـ 1998 درسراسركشور9/6 درصدبرایمجموعدختروپسراست. میزانثبتنامبرایدختران 5/6 درصدوپسران 7 درصداست. امامیزانثبتنامبراساسجنسشاملبچه‌‌هاییكهدربرنامه‌‌هایآموزشمادرـكودكشركتمیكنندنمی‌‌شودچونآمارجداگانهایدرموردجنسیتكودكاندراینبرنامه‌‌‌هابهعملنیامدهاست.

علاوهبرتعدادكودكانمراكزدولتیآموزشپیشدبستانی،تعدادكودكانمراكزمهدكودكتحتنظارتمراكزخدماتاجتماعیكهبرطبقاصل191 بهنگهداریازكودكانباهدففراهمنمودنآموزشپیشدبستانیبرایكودكاننیازمندوتامینسلامتیجسمانیوروحیآنانوآموزشعاداتونگرش‌‌‌هاوارزش‌‌هایپایهدرگروههایسنی 0 تا 6 سال،افزودهشدهاست.

خدماتاجتماعیفردیدرمراكزنگهداریكودكروزانهفراهماست.مراكزمهدكودكوامكاناتمراكزاجتماعیدرمؤسساتیكهبهآننیازداشتندبهمنظورفراهمنمودنآموزشپیشدبستانیبرایكودكانیكهاولیائشاندرمؤسساتوسازمآن‌‌هایدولتیمشغولبهكارندساختهشدهاست. اصل191 قانونخدمتگزاراندولتیبراحداثمهدهایكودكوامكاناترفاهیویزهخدمتگزاراندولتیتاكیددارد.

ساختارآموزشی

آموزشپیشدبستانیجریانقانونمندوهدفداریازآموزشاستكهكودكانگروههایسنی 0 تا 72 ماهگیرابراساسخصوصیاتوسطحپیشرفتشانبافراهمنمودنمحیطیسرشارازانگیزهپوششمی‌‌دهد. دراینجریانپیشرفتفیزیكی،عقلانی،روحیواجتماعیكودكانبهبهترینوجهدرمسیرارزش‌‌هایفرهنگیجامعههدایتمی‌‌شود.مقطعپیشدبستانی،مرحلهایاستكهپیشرفتكودكبسیارسریعاست. آموزشفراهمشدهدرایندورانبرروندپیشرفتكودكدرسال‌‌هایآتیتأثیربسیاردارد.

تحقیقاتدرازمدت

/ 0 نظر / 6 بازدید