مهارتهای زندگی

بنام خدا

آزمون درس مهارتهای زندگی        

 

 (بارم هرسوال 2نمره)

 

1)ارزیابی اولیه مشکل چگونه درارزیابی ثانویه تاثیرمی گذارد؟باذکرمثال توضیح دهید.

2)انواع مقابله ازنظرلازاروس وفولکمن کدامند؟ میزان اثرآنهارادرحل مشکلات مقایسه نمایید.

3)سبک های شخصیتی برونگراوهمنوادارای چه خصوصیاتی هستند؟

4)پاسخ مقابله ای اجتناب دارای چه اثرات مثبت ومنفی است؟

5)درنظریه الیس نظام باورها واعتقادات فرد چه تاثیری درفرایندهای مقابله ای می گذارد؟

6)منظورازتحریف های شناختی چیست؟مثال بزنید.

7)منظورازسیستم حمایتی چیست وچگونه می توان آنراتقویت کرد؟

8)مسئله گشایی دارای چه مراحلی است ؟باذکرمثال توضیح دهید.

9)مولفه های پاسخ آرام سازی کدامند؟توضیح دهید.

10)خشم افراددربیشترمواقع متوجه چه کسانی است؟چرا؟

11)چرادردرازمدت افرادخشمگین به اهداف خودنمی رسند؟توضیح دهید.

12)خودگوئیهای انطباقی چگونه درکنترل خشم موثرواقع می شوند؟مثال بزنید.

13)افرادفاقدجرات ورزی دارای چه خصوصیاتی هستند؟

14)جرات ورزی وپرخاشگری چه تفاوتی دارند؟مثال بزنید.

15)مفهوم گذشت رابعنوان یک روش مقابله باخشم توضیح دهید.

16)ازنظریه سه وجهی استرنبرگ چگونه درشناسایی زمینه های مشکلات زناشویی می توان استفاده کرد؟

17)عشق ابلهانه رابا عشق رمانتیک مقایسه نمایید؟

18)درحل مشکلات زناشویی منظورازمهارت مذاکره چیست وچه پیشنیازهایی دارد؟

19)یک انتظارغیرواقع بینانه چگونه می تواندباعث بروزتعارضات زناشویی شود؟مثال بزنید.

20)چگونه می توانیم حوزه های مطلوب تغییردرروابط زناشویی راشناسایی کنیم؟

 

موفق باشید.عربشاهی

/ 0 نظر / 10 بازدید