101 راهكاربرايابرازعشقوعلاقهبههمسرتان 

http://tinypic.com/view/?pic=484htoghttp://tinypic.com/view/?pic=484htog

  1. بهاوبگوییدکهدوستشدارید2. بغلکردنیابغلشدن3. اطمینانپیداکردنازاینموضوعکهبهاندازهکافیبرایاواحتراموارزشقائلید4. بوسیدنهنگامیکهدیگراندرحالنگاهکردنبهشماهستند5. بوسیدنزمانیکهمردمشمارانگاهنمیکنند6. بهاوبگوییدکهبرایشارزشقائلهستید7. دستهاییکدیگررابگیرید8. رفتنبهیکدوچرخهسواریطولانیمدت9. تهیهیکهدیهویژه10. هرزمانکهنیازبهیکدوستخوبداشت،شمادردسترسباشید11. وقتگذراندندرکناریکدیگر12. رفتنبهسینما13. قدمزدندرجنگل،شانهبهشانههم14. ضبطکردنیکنوارپرازآهنگهایعاشقانه15. صحبتکردندرمورداحساساتتان16. رویاهایتانرابایکدیگردرمیانبگذارید17. یکدیگرراباتماموجوددرآغوشبگیرید18. باهمروینیمکتپارکبنشینید19. باهمقدمبزنید20. برایصرفغذابیرونبروید21. پیکنیکبروید22. باهمفریزبیبازیکنید23. ازهمتعریفکنید24. باهمداخلجکوزیریلکسشوید25. استخربروید26. باهمبهخریدوسایلخانهبروید27. فقطنزدیکهمباشید28. باکمکهمغذادرستکنید29. یکدیگرراباعشقوعلاقهلمسکنید30. تکالیفتانراباهمانجامدهید31. براییکسفرتفریحیبرنامهریزیکنید32. باهمبهمهمانیبروید33. کیکبپزید34. بهکتابخانهبروید35. داخلموزهبچرخید36. فقطدرکناراوباشید37. ببینیدچهچیزبرایدیگریجالباست - وآنراانجامدهید38. باهمورزشکنید39. به
/ 1 نظر / 8 بازدید
تبسم بهنام

از خواندن مطالب مفيد وبلاگتون لذت بردم.ممنونم که اطلاع داديد. منتظر مطالب بعدی شما هستم.