سوالات درس سنجش واندازه گیری

57 براي اندازه گيري فعاليتهاي پيچيده پيشرفت تحصيلي بهتر است آزمون با تعداد كمي سئوال ولي در چند نوبت برگزار شود .

58 براي رفع محدوديت نمونه گيري از هدفهاي آموزش بهتر است تعداد سوالات كوته پاسخ انشائي را افزايش داد .

59 هنگام تصحيح سوالات انشائي بهتر است به رعايت نكات دستوري ، املائي و خوش نويسي توجه دقيق مبذول گردد .

60 علت نامگذاري آزمونهاي عيني به اين اسم، اين است كه در تصحيح پاسخها ذهنيت و نظر شخصي مصحح دخالت دارد .

61 آزمونهاي عيني براي اندازه گيري دانش و معلومات بهترين نوع آزمون هستند .

62 سوالات صحيح غلط از نوع آزمونهاي عيني نيستند بلكه از نوع سوالات چند گزينه اي مي باشند .

63 سوالات جور كردني از نوع آزمونهاي انشائي به شمار مي روند .

64 در آزمونهاي عيني آزمون شونده موظف است كه پاسخ سئوال را تهيه كرده بنويسد .

65 در سوالات چند گزينه اي وظيفه گزينه هاي انحرافي منحرف كردن پاسخ دهندگاني است كه پاسخ درست سئوال را نمي دانند  .

66 در سوالات چند گزينه اي هر چه تعداد گزينه ها بيشتر باشد امكان حدس زدن بيشتر مي شود .

67 سوالات آزمونهاي انشائي ويژه موضوعات مهم و سوالات آزمونهاي عيني ويژه مطالب بي اهميت هستند .

68 متخصصان اندازه گيري پيشرفت تحصيلي معتقدند كه عبارات مثبت از عبارات منفي هدفهاي آموزش مهمتري را مي سنجند .

69 چنانچه لازم باشد سئوال به صورت منفي نوشته شود بهتر است قسمت منفي جمله در وسط جمله قرار گيرد .

70 سوالاتي كه متن آنها منفي و گزينه هاي انحرافي آنها هم منفي باشند ، منفي مضاعف و بسيار گمراه كننده اند

71 در آزمونهاي پيشرفت تحصيلي بهتر است به پاسخ هاي غلط دانش آموزان نمره منفي داده شود .

72 منظور از قوه دشواري اين است كه آيا سئوال مورد نظر آزمودنيهاي قوي و ضعيف را از يكديگر متمايز ساخته است يا نه .

73 منظور از قوه تميز اين است كه چه درصدي از آزمون شوندگان پاسخ درست را بر گزيده اند .

74 چنانچه گزينه هاي انحرافي كار خود را به خوبي انجام داد باشند قوه تميز سئوال بالا خواهد رفت .

75 هر چه ضريب دشواري سوالي بزرگتر ( به صد نزديكتر ) باشد ، آن سئوال ، سئوال آسانتري است .

76 هر چه ضريب دشواري سوالي كوچكتر ( يه صفر نزديكتر ) باشد ، آن سئوال ، سئوال آسانتري است .

77 اگر ضريب دشواري سوالي 90 باشد آن سئوال بسيار آسان است .

78 اگر ضريب دشواري سئوال 10 باشد آن سئوال بسيار آسان است .

79 هر چه ضريب تميز بزرگتر باشد قوه تميز آن سئوال نيز بيشتر است .

80 ضريب تميز 90 % بيانگر اين مطلب است كه سئوال افراد قوي و ضعيف را بخوبي جدا كرده است .

81 اگر ضريب تميز سئوالي 10% درصد باشد آن سئوال از عهده تفكيك افراد قوي و ضعيف به اندازه 10 درصد بر آمده است .

82- ضريب دشواري مطلوب براي يك سئوال 50 است .

83 هر چه ضريب تميز سئوالي بزرگتر( به 1 نزديكتر ) باشد آن سئوال ، سئوال بهتري است .

84 به منظور رفع اشكالات سئوالهاي آزمون نظر خواهي از دانش آموزان كاملاً بي فايده است .

85 چنانچه يكي از گزينه هاي انحرافي را هيچكس انتخاب نكرده باشد گزينه مورد نظر كاملا بي فايده است .

86 منظور از نما نمره اي است كه بيشترين فراواني را در توزيع نمرات داشته باشد .

87 در محاسبه واريانس مقياس نمرات اصلي تغيير مي كند .

88 هر قدر پراكندگي نمرات بيشتر باشد واريانس بزرگتر خواهد بود .

89 هر چه انحراف معيار بزرگتر باشد پراكندگي نمرات كمتر خواهد بود .

90 هر چه ضريب همبستگي بزرگتر باشد دو متغيير رابط بيشتري دارند .

91 علامت ضريب همبستگي نشانه قوي بودن رابطه بين دو متغيير است .

92 ضريب همبستگي 35% + از ضريب همبستگي 45%- رابطه قوي تري دارد .

93 ضريب همبستگي بين متغيرها در جامعه هائي كه نامتجانس تر باشند بزرگتر است .

94 وجود رابطه مثبت و كامل بيانگر وجود رابطه علي بين دو متغيير است .

95 مجذور ضريب همبستگي نشان دهنده درصد وجه مشترك بين دو متغيير است .

96 چنانچه دو متغير ( 6/0 - ) همبستگي داشته باشند وجه مشترك آنها ( 36/0 - ) خواهد بود .

97 تفاوت ملاكهاي وسط مقياس خيلي كمتر از تفاوت ملاكهاي دو انتهاي مقياس است .

98 نيمرخها را براي افراد يك كلاس يا يك گروه مي توان ترسيم كرد .

99 چنانچه در نيمرخ ، دو نمره دانش آموزان كمتر از يك انحراف استاندارد با هم اختلاف داشته باشند با چنين فرض مي شود كه يك تفاوت واقعي بين دو نمره وجود دارد .

100 منظور از پايائي اين است كه آيا آزمون براي اندازه گيري آنچه مورد نظر است مناسب است يا نه .

/ 0 نظر / 6 بازدید