شعر شبهای برره

شعر شبهای برره

 

برره

بیا بریم دشت
کدوم دشت
همون دشتیکه خرگوش خواب داره
ای وله
بچه صیاد به پایشدام داره
ای وله
بچه صیدم را مزن
خرگوشدشتم را مزن
خواب خرگوش به خواب یار میماند ولهی
خواب خرگوش به خواب یار میماند ولهی

بیا بریم کوه
کدوم کوه
همون کوهی کهاهو ناز داره
ای وله
بچه صیاد به پایش دامداره
ای وله
بچه صیدم را مگیر
خرگوش دشتمرا مگیر
اهوی کوهم را مگیر
خال اهو به خال یارمیماند وله ی
خال اهو به خال یار میماند ولهی

بیا بریم باغ
کدوم باغ
همون باغی کهقمری تاب داره
ای وله
بچه صیاد به پایش دامداره
ای وله
بچه صیدم را مزن
خرگوش دشتمرا مزن
اهوی کوهم را مزن
قمری باغم رامزن
چرخ قمری به چرخ یار میماند وله ی
چرخقمری به چرخ یار میماند وله ی

بیا بریمکوه
کدوم کوه
همون کوهی که عقاب تابداره
ای وله
بچه صیاد به پایش دام داره
ایوله
بچه صیدم را مزن
خرگوش دشتم رامزن
اهوی کوهم را مزن
قمری باغم را مزن
چنگعقاب به چنگ یار میماند وله ی
چنگ عقاب به چنگیار میماند وله ی


/ 0 نظر / 17 بازدید