سوالات امتحانی

بنام خدا

سوالات درس کلیات روشهاوفنون تدریس(1)  

********************

1)یک هدف کلی ویک هدف رفتاری مثال بزنید؟

2)نمودارمراحل تجزیه" یک هدف کلی به هدفهای جزئی" از"نوع ترکیبی "را رسم کنید؟

3)چه عواملی دررفتارورودی موثرند؟توضیح دهید.

4)باذکرمثال هدفهای سطح کاربردراباهدفهای سطح ترکیب مقایسه نمایید؟

5)روش" سقراطی" دارای چه خصوصیاتی بوده وباکدام روش جدیدتدریس شباهت دارد؟

6)روش تدریس بصورت" سخنرانی" دارای چه محدودیتهایی است؟

7)"یادگیری فردی" برای تحقق چه هدفهایی مناسب است؟

8)شباهتهاو تفاوتهای "روش آزمایشی" و"روش نمایشی" کدامند؟

9)به منظورطرح ریزی یک گردش علمی رعایت چه نکاتی ضرورت دارد؟

10)به منظورآشنایی دانش آموزان بایک" بنای تاریخی وزندگی لک لکها" چه روشی راتوصیه می کنید؟چرا؟

11)محاسن" بحث گروهی" چیست؟

12)باذکریک مثال ازخودتان" روش دیویی" راشرح دهید؟

(بارم هرسوال1نمره+8نمره فعالیتهای عملی)

----------------

**************************

بنام خدا

 

 (بارم هرسوال 2نمره)

 

1)ارزیابی اولیه مشکل چگونه درارزیابی ثانویه تاثیرمی گذارد؟باذکرمثال توضیح دهید.

2)انواع مقابله ازنظرلازاروس وفولکمن کدامند؟ میزان اثرآنهارادرحل مشکلات مقایسه نمایید.

3)سبک های شخصیتی برونگراوهمنوادارای چه خصوصیاتی هستند؟

4)پاسخ مقابله ای اجتناب دارای چه اثرات مثبت ومنفی است؟

5)درنظریه الیس نظام باورها واعتقادات فرد چه تاثیری درفرایندهای مقابله ای می گذارد؟

6)منظورازتحریف های شناختی چیست؟مثال بزنید.

7)منظورازسیستم حمایتی چیست وچگونه می توان آنراتقویت کرد؟

8)مسئله گشایی دارای چه مراحلی است ؟باذکرمثال توضیح دهید.

9)مولفه های پاسخ آرام سازی کدامند؟توضیح دهید.

10)خشم افراددربیشترمواقع متوجه چه کسانی است؟چرا؟

11)چرادردرازمدت افرادخشمگین به اهداف خودنمی رسند؟توضیح دهید.

12)خودگوئیهای انطباقی چگونه درکنترل خشم موثرواقع می شوند؟مثال بزنید.

13)افرادفاقدجرات ورزی دارای چه خصوصیاتی هستند؟

14)جرات ورزی وپرخاشگری چه تفاوتی دارند؟مثال بزنید.

15)مفهوم گذشت رابعنوان یک روش مقابله باخشم توضیح دهید.

16)ازنظریه سه وجهی استرنبرگ چگونه درشناسایی زمینه های مشکلات زناشویی می توان استفاده کرد؟

17)عشق ابلهانه رابا عشق رمانتیک مقایسه نمایید؟

18)درحل مشکلات زناشویی منظورازمهارت مذاکره چیست وچه پیشنیازهایی دارد؟

19)یک انتظارغیرواقع بینانه چگونه می تواندباعث بروزتعارضات زناشویی شود؟مثال بزنید.

20)چگونه می توانیم حوزه های مطلوب تغییردرروابط زناشویی راشناسایی کنیم؟

 

 

  

*******************************

/ 0 نظر / 9 بازدید