بنام خدا

                     امتحان دوره ضمن خدمت مشاوران ناحيه چهاركرج       ديماه  1383    

       لطفادرپاسخنامه مقابل شماره موردنظرعلامت بزنيد.

                         ********************************************

1-پرسشنامه شخصيتي نوجوانان آيزنك داراي57سوال وفرم بزرگسالان آن داراي90سوال مي باشد.ص غ

2-چنانچه رتبه درصدي آزمودني درپرسشنامه آيزنك دريك مقياس ويژه بالاتراز65باشد،فردبه منطقه بحراني رسيده است.ص غ

3-چنانچه نمره فردي درتست آيزنك درمنطقه بحراني قرارگيرد بيانگروجوديك مشكل است.ص غ

4-مقياس P درآزمون آيزنك با Sc در MMPI  همبستگي مثبت دارد.ص غ

5-مقياس  E   درآزمون آيزنك با Hy   در MMPI همبستگي مثبت دارد.ص غ

 

6-درتست ريون گروه باهوش بين 90تا95درصدافرادهمسن راشامل مي شوند.ص غ

7-چنانچه آزمودني درتست ريون ( 115=IQ  )،بگيردبراي فني وحرفه اي وكاردانش امتياز10دريافت مي كند.ص غ

8-چنانچه آزمودني درتست هالندكد(وق م)بدست آوردهمخواني وي كامل است.ص غ

9-چنانچه بالاترين نمرات فرددرتست هالندبسيارنزديك به هم باشندمحيط شغلي آزمودني باقطعيت بيشتري قابل تشخيص است.ص غ

10-نظريه رابطه تمييزحسي باميزان هوش افرادبراساس پژوهشهاي كتل است.ص غ

11-سهولت وسرعت اجراازويژگيهاي اصلي ومطلوب يك آزمون بشمارميرود.ص غ

12-منظورازپسيكوتكنسين روانشناس باليني يامشاوراست.ص غ

 

13-آزمون حافظه باليني وكسلرخرابي حافظه درابعادمختلف آنرامي سنجد.ص غ

14-درآزمون حافظه وكسلرنمره منفي  Z   ،به معني ضعف درحافظه تلقي مي شود.ص غ

15-چنانچه درتست حافظه وكسلرآزمودني از99درصدجمعيت درجدول پائين ترباشدخرابي حافظه وي يقيني است.ص غ

16-پرسشنامه شخصيتي نوجوانان آيزنك داراي مقياس دروغ سنج نمي باشد.ص غ

 

17-چنانچه يك آزمودني 12ساله درمقياس روان رنجوري 14بگيرد،دراين صورت روان رنجورتشخيص داده مي شود.ص غ

18-زمان اجراي استانداردگروهي آزمون آيزنك ازاجراي انفرادي آن طولاني تراست.ص غ

19-مقياس N درآزمون آيزنك با    Paدر MMPI همبستگي مثبت دارد.ص غ

20-درتست ريون گروه مرزي بين 5تا10درصدافرادهمسن راشامل مي شوند.ص غ

 

21-چنانچه آزمودني درتست ريون (  120=IQ  )،بگيردبراي تمامي رشته هاامتياز10دريافت مي كند.ص غ

22-چنانچه آزمودني درتست هالندكد(ج و ه)بدست آوردهمخواني وي كامل است.ص غ

23-چنانچه آزمودني درتست هالندكد(ج وق)بدست آوردناهمخواني وي كامل است.ص غ

24-براي محاسبه نمره ميزان شده درتست هالند،نمرات همخواني بارتبه هاجمع مي شوند.ص غ

25-اولين تست هوش توسط آلفردبينه روانپزشك فرانسوي با30سوال تدوين گرديد.ص غ

26-اصطلاح آزمون رواني ازاشترن ومفهوم    IQ   ازكتل است.ص غ

27-كنترل كارآزمودني درطول تست به معني مداخله درفراينداجراي تست است.ص غ

28-خرده آزمون حافظه عددي وكسلرحداكثر17نمره دارد.ص غ

29-      Q.M   درتست حافظه وكسلربراساس   5  خرده آزمون نيزقابل محاسبه است.ص غ

30-درتست حافظه وكسلرجدول نرم بين زنان ومردان يكسان ارائه شده است.ص غ

                                    

                                                               "موفق باشيد-عربشاهي"

 

 

 

 

                                         بنام خدا

                                    پاسخنامه آزمون مشاوره

نام           نام خانوادگي           آموزشگاه               سمت        مدرك ورشته

 

رديف

ص

غ

رديف

ص

غ

 

1

 

 

16

 

 

 

2

 

 

17

 

 

 

3

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید