ای کاش می شد سرنوشت را از سر نوشت!

جملات قصار

 رویاهایت را از دست نده که اگر رویاها بمیرند, زندگی مرغ پرشکسته ای می شود که دیگر نمی تواند پرواز کند.
« لنگستن هیوز»

خوشبختی درونی است نه بیرونی؛ از این رو به آنچه هستیم بستگی دارد, نه آنچه داریم.
«هنری وان دایک»

تنها نشان زندگی, رشد کردن است.
«کاردینال نیومن»

ما آدمیان را بیشتر به دلیل خوبی هایی که خود در حقشان کرده ایم دوست می داریم تا به دلیل خوبی هایی که آنان در حق ما کرده اند.
« لئو تولستوی»

میزان انسانیت انسان این است که چقدر می خواهد و می تواند انسان را دوست بدارد.
« اشلی منتاگو»

دیدن این همه مرگ و فقط کمی زندگی زجر آور است, این همه اندوه و فقط کمی شادی, این همه بخل و فقط کمی سخاوت, این همه بی کسی و فقط کمی عشق.

تا توانی در جهان یک رنگ باش
قالی از صد رنگ بودن
زیر پا افتاده است...

 

/ 0 نظر / 6 بازدید