# ورزش
101 راهكاربرايابرازعشقوعلاقهبههمسرتان  http://tinypic.com/view/?pic=484htoghttp://tinypic.com/view/?pic=484htog بهاوبگوییدکهدوستشدارید2. بغلکردنیابغلشدن3. اطمینانپیداکردنازاینموضوعکهبهاندازهکافیبرایاواحتراموارزشقائلید4. بوسیدنهنگامیکهدیگراندرحالنگاهکردنبهشماهستند5. بوسیدنزمانیکهمردمشمارانگاهنمیکنند6. بهاوبگوییدکهبرایشارزشقائلهستید7. دستهاییکدیگررابگیرید8. رفتنبهیکدوچرخهسواریطولانیمدت9. تهیهیکهدیهویژه10. هرزمانکهنیازبهیکدوستخوبداشت،شمادردسترسباشید11. وقتگذراندندرکناریکدیگر12. رفتنبهسینما13. قدمزدندرجنگل،شانهبهشانههم14. ضبطکردنیکنوارپرازآهنگهایعاشقانه15. صحبتکردندرمورداحساساتتان16. رویاهایتانرابایکدیگردرمیانبگذارید17. یکدیگرراباتماموجوددرآغوشبگیرید18. باهمروینیمکتپارکبنشینید19. باهمقدمبزنید20. ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 2 بازدید